Název projektu: Realizace rozvodů v areálu Hostačov a vnitřní plynofikace vybraných objektů

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011465

V rámci projektu se řešilo zavedení plynu do výrobního areálu firmy ORPA Papír a.s. v Hostačově. V rámci projektu byl rozveden plyn po areálu a vybraných budovách, s tím, že byl nahrazen uhelný zdroj.

Cílem projektu bylo zefektivnění vytápění v areálu v podobě decentralizace otopné soustavy a přechodu z uhelného centrálního zdroje tepla, na decentralizované plynové vytápění.